پائیز

مشخصات بلاگ
طبقه بندی موضوعی

در خیابان های شب

دیگر جایی برای قدم هایم نمانده است

زیرا که چشمانت

گستره ی شب را ربوده است.


 نزار قبانی

  • پائیـــز