پائیز

مشخصات بلاگ
طبقه بندی موضوعی

زندگی دیکته ای نیست که آن را به ما خواهند گفت !!!

زندگی انشایی است که تنها باید خودمان بنگاریم ؛

زندگی می چرخد،

چه برای آنکه میـــخندد،

چه برای آنکه میــگرید.

زندگی دوختن شادیهاست.

زندگانی هنر هم نفسی با غم هاست.

زندگانی هنر هم سفری با رنج است.

زندگانی یافتن روزنه در تاریکی است…



  • پائیـــز