پائیز

مشخصات بلاگ
طبقه بندی موضوعی

دستهای آلوده....

پنجشنبه, ۲۵ تیر ۱۳۹۴، ۱۰:۱۴ ب.ظ

که هستی

که زندگی مرا به قضاوت نشسته ای

میدانم بی نقص نیستم

و آنقدر زندگی نخواهم کرد که بتوانم باشم

اما

پیش از آنکه انگشتانت را

به اتهامی بسوی من نشانه بگیری

ببین دستهایت چقدر آلوده اند !


باب مارلی

  • پائیـــز