پائیز

مشخصات بلاگ
طبقه بندی موضوعی

مرا کم دوست داشته باش

پنجشنبه, ۲۵ تیر ۱۳۹۴، ۰۵:۱۵ ب.ظ

مرا کم دوست داشته باش

اما همیشه دوست داشته باش !

این وزن آواز من است :

عشقی که گرم و شدید است

زود می سوزد و خاموش می شود

من سرمای تو را نمی خواهم

و نه ضعف یا گستاخی ات را !

عشقی که دیر بپاید ، شتابی ندارد

گویی که برای همه ی عمر ، وقت دارد .


مرا کم دوست داشته باش

اما همیشه دوست داشته باش !

این وزن آواز من است :

اگر مرا بسیار دوست بداری

شاید حس تو صادقانه نباشد

کمتر دوستم بدار

تا عشقت ناگهان به پایان نرسد !

من به کم هم قانعم

و اگر عشق تو اندک ، اما صادقانه باشد ، من راضی ام

دوستی پایدارتر ، از هرچیزی بالاتر است .


مرا کم دوست داشته باش

اما همیشه دوست داشته باش ! 


(امیلی دیکنسون)

  • پائیـــز