پائیز

مشخصات بلاگ
طبقه بندی موضوعی

حالا دریاب وحشت مرا وقتی میگویی دوستت دارم...

چهارشنبه, ۲۱ مرداد ۱۳۹۴، ۰۷:۰۰ ب.ظ

ً“You say you love rain, but you use an umbrella to walk under it. You say you love sun, but you seek shelter when it is shining. You say you love wind, but when it comes you close your windows. So that's why I'm scared when you say you love me.”


میگویی باران دوست دارم
اما وقتی باران میبارد چتر به دست میگیری
میگویی آفتاب را دوست دارم
اما زیر نور خورشید به دنبال سایه میگردی
میگویی باد را دوست دارم
اما وقتی باد میوزد پنجره را میبندی

حالا دریاب وحشت مرا وقتی میگویی دوستت دارم...

باب مارلی

  • پائیـــز