پائیز

مشخصات بلاگ
طبقه بندی موضوعی

هر چه باشد، تنها، کوک دائم باشد...

دوشنبه, ۲۶ مرداد ۱۳۹۴، ۱۰:۴۰ ب.ظ

کاش میشد بروم 

ساز دلی را امروز 

پیش یک سازگر چیره سفارش بدهم 

و بگویم استاد 

تاری از بهر دلم میخواهم 

هر صدایی بدهد، 

هر چه باشد، 

تنها،

کوک دائم باشد...

  • پائیـــز