پائیز

مشخصات بلاگ
طبقه بندی موضوعی

چون کوه با عظمت باش نه چون دونان....

پنجشنبه, ۱۹ شهریور ۱۳۹۴، ۱۱:۱۲ ق.ظ

اشخاص بزرگ و با همت به کوه مانند، 

هر چه به ایشان نزدیک شوی 

عظمت و ابهت آنان بر تو معلوم شود


 و مردم پست و دون 

همانند سراب مانند

 که چون کمی به آنان نزدیک شوی

 به زودی پستی و ناچیزی خود را

 بر تو آشکار سازند.


  • پائیـــز