پائیز

مشخصات بلاگ
طبقه بندی موضوعی

بگذارکه بر شاخه ی این صبح دلاویز

پنجشنبه, ۱ بهمن ۱۳۹۴، ۰۵:۴۱ ب.ظ

بگذارکه بر شاخه ی این صبح دلاویز 

بنشینم و از عشق سرودی بسرایم 


آنگاه به صد شوق چو مرغان سبکبال 

پر گیرم ازین بام و به سوی تو بیایم 


فریدون مشیری

  • پائیـــز