پائیز

مشخصات بلاگ
طبقه بندی موضوعی

افتاد

آن سان که برگ

- آن اتفاق زرد -

می‌افتد


افتاد

آن سان که مرگ

- آن اتفاق سرد - 

می‌افتد


اما

او سبز بود و گرم که

افتاد...


قیصر امین پور

  • پائیـــز