پائیز

مشخصات بلاگ
طبقه بندی موضوعی

بر زانوی تو اینچنین آرام به خواب می روم؟

شنبه, ۳ بهمن ۱۳۹۴، ۰۷:۰۶ ب.ظ

کیستی که من

اینگونه به اعتماد

نام خود را با تو می گویم

کلید خانه ام را در دستت می گذارم

نان شادی هایم را با تو قسمت می کنم

به کنارت می نشینم و

بر زانوی تو

اینچنین آرام به خواب می روم؟


کیستی که من

اینگونه به جد

در دیار رویاهای خویش

با تو درنگ می کنم؟


- احمد شاملو


  • پائیـــز