پائیز

مشخصات بلاگ
طبقه بندی موضوعی

۱ مطلب در اسفند ۱۳۹۱ ثبت شده است


آدم ها که عوض می شوند

از سلام و شب بخیر گفتنشان

می شود این را فهمید!

از حرف ها و نگاه ها

از گودال های عمیقی که

بین تو و خودشان می کنند

و تویش را پر از دلیل می کنند

  • پائیـــز