پائیز

مشخصات بلاگ
طبقه بندی موضوعی

پنبه‌ای چون کوه استوار!!

پنجشنبه, ۱۹ شهریور ۱۳۹۴، ۱۰:۱۱ ق.ظ

تنها در ناملایمات زندگی است 

که فضایل انسان رشد میکند

 و به اوج میرسد.

وگرنه 

در غیاب باد،

 انبوه پنبه 

چون کوه

استواراست!


  • پائیـــز