پائیز

مشخصات بلاگ
طبقه بندی موضوعی

هم در بودنش می نالند... هم از نبودنش...!

پنجشنبه, ۱ بهمن ۱۳۹۴، ۰۹:۱۶ ب.ظ

مردم این شهر

دردی دارند ابدی...

اسمش را گذاشته اند

"یـــار"

هم در بودنش می نالند...

هم از نبودنش...!


  • پائیـــز